Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Μήπως είστε εθνικιστής;

  • Τό ἀνωτέρω γελοῖο ἐρώτηµα τό ἔχουµε πολλάκις ἀπαντήσει, ἔµµεσα ἤ ἄµεσα, ἀλλά ἡ προεκλογική ἐκστρατεία τό ἔφερε πάλι µιά δυό φορές µπροστά µας. Ἔτσι, κι ἐπειδή δέν ἔχουµε πάντοτε τήν εὐχέρεια νά ἀπαντήσουµε ὅπως πρέπει, παραθέτουµε κατωτέρω ἕναν διάλογο πού συνοψίζει στό περίπου τήν ἀπάντησή µας.
Ερώτηση: Μήπως εἶστε ἐθνικιστής; 
Απάντηση: Γιά νά κάνω διάλογο µαζί σας χρειάζοµαι µερικές πληροφορίες, ποιός ρωτάει. Ρωτάει ἕνας ἄσχετος; Ἕνα λαµόγιο; Ἤ ἕνας κρετίνος;
Γιατί ἄλλη κατηγορία ἀνθρώπων πού νά τήν ἀπασχολεῖ τό ἐρώτηµα αὐτό ΔΕΝ ὑπάρχει.
Γιά νά ἀπαντήσω λοιπόν κατάλληλα πρέπει νά ξέρω τό πνεῦµα τῆς ἐρώτησης.
Λοιπόν;
Εἶστε κάποιο ἀπό τά σιχαµένα τρωκτικά πού ψάχνουν τρόπους νά ἐξουδετερώσουν τούς ἐπικριτές τους;
Κάποιος ἀπό τούς ΗΠΑνθρωπους πού ποινικοποιοῦν τήν ἀντίσταση τῶν λαῶν καί τήν ἐλεύθερη σκέψη;
Ἕνας ἠλίθιος πού τοῦ εἶπαν κάτι καί τό ἀναπαράγει;
Ἤ κάποιος πού ἁπλῶς ἄκουσε µιά φήµη καί ρωτάει ὄντως γιά νά µάθει;
Ερώτηση: χχχχχχ…
Απάντηση: Ὡραῖα, ἄς πάρουµε τήν καλή περίπτωση, πώς εἶστε µόνον ἕνας ἄσχετος. Θέλω τώρα νά µοῦ πεῖτε τί σηµαίνει ἤ τί ἐννοεῖτε µέ τή λέξη «ἐθνικισµός». Γιατί ἄν τό ταυτίζουµε µέ τήν ἀγάπη γιά τό ἔθνος καί τή σχέση οἰκειότητας µέ τήν πατρίδα µας, ναί εἶµαι ἐθνικιστής. Ἄν τό µπερδεύετε µέ θεωρίες γιά «ΕΛ», µέ ναζιστικά ἀπολειφάδια καί αὐταρχικά καθεστῶτα, προφανῶς καί αὐτονοήτως δέν ἔχω καµµία σχέση καί τό ἐρώτηµα µέ προσβάλλει.
Ερώτηση: Ναί, ἀλλά αὐτή ἡ ἀγάπη γιά τό ἔθνος δέν εἶναι πού φέρνει τόν ἐθνοκεντρισµό, τήν ἀπόρριψη τοῦ Ἄλλου, τήν ξενοφοβία καί τόν ρατσισµό;
Απάντηση: Μέ τή λογική ὅτι ἡ τροφή φέρνει τήν παχυσαρκία καί αὐτή µετά τά ἐµφράγµατα κι αὐτά µετά τόν θάνατο, δέν συµφωνῶ. Ἄν ἐσεῖς πιστεύετε ὅτι µή τρώγοντας θά ζήσετε αἰώνια, δικαίωµά σας.
Ερώτηση: Μά ὁ ἐθνικισµός ἔφερε τόσα κακά, τόσους πολέµους…
Απάντηση: Τούς πολέµους δέν τούς φέρνει ὁ ἐθνικισµός, γιατί δέν εἶναι τά ἔθνη πού κυβερνᾶνε. Τά καθεστῶτα ἴσως χρησιµοποιοῦν ἐθνικές ἰδέες ἤ συνθήµατα γιά νά κινητοποιήσουν πολεµικά τούς λαούς, ὅµως οἱ αἰτίες εἶναι ἄλλες. Ἡ ἀντίληψη σήµερα, δυό αἰῶνες µετά τόν Μάρξ καί 2,5 χιλιετίες µετά τόν Θουκυδίδη, ὅτι οἱ ἐθνικισµοί παράγουν πολέµους, δέν εἶναι οὔτε γιά Ἀβορίγινες µέ Ἀλτσχάιµερ.
Ερώτηση: Ἡ ἀντίληψη γιά τήν ἀνωτερότητα τῆς καταγωγῆς µας δέν εἶναι ἡ µήτρα γιά ἀντιπαραθέσεις καί στερεότυπα;
Απάντηση: Ἐσεῖς ἀγαπᾶτε τή µάνα σας;
Ερώτηση: Φυσικά.
Απάντηση: Νά συµπεράνω λοιπόν ὅτι θεωρεῖτε τίς µάνες τῶν ἀλλωνῶν πουτάνες; Ὅτι ἔτσι κρύβετε µιάν ἀνοµολόγητη ἀπόρριψη ὅλων τῶν ἄλλων µανάδων καί κατά βάθος θέλετε νά τίς ξεπαστρέψετε;
Ερώτηση: χχχχχχ……
Απάντηση: Καί τί θά κάνατε ἄν εἴχατε τή µάνα σας στό νοσοκοµεῖο καί ἀκούγατε διαρκῶς τίς χειρότερες συκοφαντίες γι’ αὐτήν καί µάλιστα ἀπό ἐκείνους πού τήν ἔστειλαν στό νοσοκοµεῖο; Τί θά λέγατε ἄν τά ἴδια τ’ ἀδέρφια σας συµφωνοῦσαν πώς «ἐντάξει, δέν εἶναι καί τέλεια ἡ µάνα µας, ἔχει κάνει τόσα λάθη στή ζωή της», καί νά λέγονται ὅλα αὐτά πάνω ἀπό τό κρεββάτι ὅπου ἐκείνη θά ἔδινε µάχη ζωῆς καί θανάτου;
Ερώτηση: Ὅλοι δέν εἴµαστε πατριῶτες; Ὑπάρχει τρόπος νά µετρηθεῖ ὁ πατριωτισµός τοῦ καθενός;
Απάντηση: Φυσικά καί ΔΕΝ εἴµαστε ὅλοι τό ἴδιο πατριῶτες, ὅπως δέν ἦταν ὁ Ἐφιάλτης µέ τόν Λεωνίδα ἤ ὁ Πήλιος Γούσης µέ τόν µοναχό Σαµουήλ. Ὅλοι εἴµαστε τό ἴδιο ἔντιµοι, τό ἴδιο εὐαίσθητοι, τό ἴδιο ὀξύνοες; Πῶς θά εἴµαστε τό ἴδιο πατριῶτες; Ὁ πατριωτισµός τοῦ καθενός µετρᾶται ἀπό τίς πράξεις του.
Ερώτηση: Ὅµως τό φαινόµενο τοῦ ἐθνικισµοῦ εἶναι διεθνές, δέν εἶναι µόνον ἑλληνικό.
Απάντηση: Διεθνής εἶναι ἡ προπαγάνδα τῶν ἀφεντικῶν κατά τῶν συνεκτικῶν ἐθνῶν. Ποιός καταγγέλει τόν ἐθνικισµό τῶν ἀµερικανῶν πού συνοδεύει τόν αἱµοποτικό ἰµπεριαλισµό τους ἤ ποιός τολµάει νά καταδικάσει τόν ρατσιστικό ἐθνικισµό τῶν ἰσραηλινῶν; Τό µόνο πού ξέρουν οἱ γελοῖοι τζουτζέδες τῶν ΜΚΟ καί τῶν ΜΜΕ εἶναι νά καταδικάζουν τούς ἕρµους τούς Ἕλληνες πού δέν ἔχουν ἴχνος ξένου αἵµατος στά χέρια τους µά καί δέν συναινοῦν στή διάλυση τῆς πατρίδας τους. Σ’ αὐτούς λοιπόν πετᾶνε τίς γνωστές ρετσινιές γιά «ἀντιαµερικανισµό» κι «ἀντισηµιτισµό».
Ερώτηση: Ἄρα νά συµπεράνω ὅτι θεωρεῖτε τόν ἑαυτό σας πατριώτη.
Απάντηση: Ὄχι, ἁπλῶς θέλω νά πιστεύω ὅτι δέν εἶµαι ἠλίθιος καί προσπαθῶ νά µήν γίνω διαπλεκόµενος. Ὅποιος διαθέτει κοινόν νοῦ καί εἰλικρίνεια δέν χρειάζεται ταµπέλες, πόσο µᾶλλον γιά τά αὐτονόητα. Ὅσο γιά τούς κακόπιστους, τούς ἔχω γραµµένους ἐκεῖ πού τούς αξίζει.http://kostasxan.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου